HAN

1 minute read

Đây là cách cài tổng quát, có thể cài đặt Home Assisntant (Supervisor có Hassio) lên bất kỳ embedded nào.

Cài đặt docker-ce

curl -sSL https://get.docker.com | sh

Cài đặt Home Assistant

Cài các thư viện cần thiết:

sudo apt-get install bash jq curl avahi-daemon dbus appamor-utils network-manager -y

Chạy script tự cài đặt Home Assistant:

curl -Lo installer.sh https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh | bash -s -- -m raspberrypi3

Video hướng dẫn